Malbu objevili v březnu 1984 při celkové rekonstrukci objektu pracovníci Pozemních staveb Hradec Králové při hloubení komínové šachty do suterénní místnosti. Po odbourání části valené klenby a odstranění jejího zásypu nalezli na severní straně hrotitý oblouk liché arkády, tvořený opukovými přístěnnými žebry, vlevo vybíhajícími z osekané konzoly. Horní část oblouku, stejně jako dvě třetiny plochy klenebního čela, byly při kopání šachty již bohužel zničeny.

Malba představuje stojící ženskou postavu oděnou do světlého Splývavého roucha a hnědočerveného řaseného pláště, s červenou liliovou korunou na hlavě, s hnědočernou svatozáří zdobenou obloučkovým ornamentem, v rukou držící knihu a mučednickou palmu. Figuru lemuje pravoúhlý rám barvy totožné s barvou plášti i svatozáře. Výška malby včetně rámu je 81 cm, šířka 35 cm. Malba je provedena na jednovrstevné, velmi jemnozrnné vápenopísčité omítce, nahozené na cihlové zdivo pojené vápennou maltou s hrubším pískem. Vzhledem k tomu, že omítkou byly vyrovnávány nepravidelnosti zdiva, kolísá její síla od i do 10 mm. Povrch je jen zběžně vyhlazen. Barevná vrstva je zachována v podstatě jen ve zbytcích vsáknutých do struktury omítky, pouze výjimečně v pastóznějším nánosu. V ploše vlevo od figury je několik horizontálních a šikmých rytých linií. Tato část, stejně jako plocha mezi rámem a postavou, je zatónována světlým okrem. Okrová linie obíhá i rám a oblouk žeber. Na okraji fragmentu vlevo dole byla nalezena ploška hnědočervené barvy, snad zbytek další malby.

Technicky se jedná nepochybné o secco — barva místy zalévá defekty a praskliny, které mohly vzniknout teprve při procesu schnutí a  stárnutí omítky, nikoli v omítce ještě vlhké. Vzhledem k nemožnosti zachování barvy in situ byl proveden transfer na přenosný panel. Sondami v klenebním zásypu bylo zjištěno, že arkáda s gotickou omítkou má své pokračování a možnost nálezu dalších maleb je velmi pravděpodobná. Stavební práce však pokročily do takového stadia, které neumožnilo ze statických důvodů vybourání valené klenby místnosti a jejich průzkum. Investorem restaurátorských prací bylo Muzeum hl. m. Prahy.

  autor
ak. mal. Martin Pavala, AHVT D 006
Český Rudolec, kaple kostela Jana Křtitele. Detail malby na jižní stěně.
Praha, Staré Město – nález v objektu bývalé fary sv. Haštala. Obraz světice, stav v době objevu.